A Case Study on the Use of Creative Drama in Art Education Courses

Authors

Keywords:

Creative Drama, Visual Arts, Music, Elementary Teachers

Abstract

This study was carried out in order to expose the opinions of the teachers teaching art education courses about the use of creative drama in art course. According to the nature of the study among qualitative research designs the case study design was used. This research using the case study was conducted with a total of 15 teachers including 5 elementary teachers, 5 visual arts teachers, 5 music teachers, who work in seven different schools, three of whom work in primary and four in middle schools. The data was collected by a semi structured interview form designed by the researchers. The data were analyzed by using the content and descriptive analyses. As a result of the research, regarding the use of creative drama in teachers' art education courses; it was found that they used creative drama mostly in music courses, besides they used creative drama method in art course. They indicated that from a teacher’s perspective it engages students in the course more easily, from a student’s perspective it provides more active engagement, students can more easily express themselves regarding the space, and it makes the subject more understandable and thus permanent learning regarding the subject. Based on the results, there is a tight and bidirectional relationship between art and creative drama. In order to use creative drama more effectively, organizing in-service training courses where teachers can improve themselves, increasing the time allocated to art classes, creating drama workshops and providing material support are among the implications of this study.

References

Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), s. 17-30.

Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi.

Akyüzlüer, F. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Becerilerini Geliştirmede Dramanın Etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Apaydın, N. (2010). Drama Etkinlikleriyle Destekli Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Aykaç, M. (2007). İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrenci Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3), s. 27-43.

Aykut, A. (2006). Günümüzde Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), s. 33-42.

Balıkçı, T. (2001). Sanat Eğitiminde Drama ve Yaratıcılığın Önemi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Bayraktar, A., Okvuran, A. (2012). Improving Student’s Writing Through Creative Drama. Procedia-Socialand Behavioral Sciences, 51(2012), s. 662-665.

Çakır İlhan, A. (2007). Yaratıcı Drama ile Örtüşen Çağdaş Sanat Akımları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(3-4).

Çakır İlhan, A. (2019), Türkiye’de Sanat ve Sanat Eğitimi Alanında Yapılan Son Değişiklikler, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1(1), s.9-22.

Genç, N. (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alımlanması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, s.196-205.

Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (2. Baskı). (Çev. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kaya, Ö. (2006). İlköğretim 3. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Drama Destekli Eğitimin Yaratıcı Sürece Katkıları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Keyik, S. (2011). Sanat Eğitimi Derslerinde Yaratıcı Drama Etkinlikleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Köksal Akyol, A. (2003). Drama ve Dramanın Önemi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), s. 179-192.

Mccaslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. New York: Longman.

Miles, M. B., Huberman, A, M. (2015). Nitel Veri Analizi. (Çev. Ed. S. Akbaba Altun, A. Ersoy). Ankara: Pegem Yayınevi.

Oğuz, A. (2013). Yaratıcı Drama Yönteminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik İlgilerine ve Sanat Eğitimi Dersi Başarılarına Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Okvuran, A. (2010). The Relationship Between Arts Education, Museum Education and Drama Education in Elementary Education, Procedia – Social and Behavioral, 2(2), s. 5389-5392.

Öztürk, A. (2001). Eğitim Öğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Yaratıcı Drama, 18, s.251-259.

San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştirme Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7, s. 148-160.

Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı Drama Eğitim Programının Öğeleri, Eğitim ve Bilim dergisi, 22(107), s.28-35.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz Arıkan, E.N. (2011). İlköğretim Okullarında Yaratıcı Drama Yönteminin Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılmasının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yılmaz, O. ve Şahan, G. (2016). Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi İhtiyacına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), s.717-729.

Downloads

Published

2020-05-31