Reading basic design principles through modern architectural structures

Authors

Keywords:

Modern architecture, Bauhaus School, Basic design education, Basic design principles

Abstract

Basic design principles are taught within the scope of basic design education in the first-year studios. Basic design education and its content have different dimensions from the education system the student previously received due to its structure and difficulty comprehending because it contains new literature for the student and often has abstract educational content. On the other hand, the students have difficulty perceiving the information acquired in this course and question how they can benefit from it in the following years and professional life. Therefore, the aim of the study is to analyze the basic design principles through modern architectural structures. In the study created by qualitative research method, the data were obtained by analyzing the principles mentioned in the determined examples. These examples were selected among the Bauhaus and later modern buildings by considering the role of the Bauhaus school, where the basic design principles emerged in the spread of modern architecture, and the scope of the study was created. As a result of the study, concrete uses and equivalents of basic design principles were revealed with the determined examples. Thus, data on how students will benefit from basic design principles have been revealed.

References

Akbulut, D. (2014). Tasarımda temel etkileşim: Temel tasarım eğitiminde bütünleşik ortak zemin. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(13), 23-40. https://doi.org/10.18603/std.46561

Araz Ustaömeroğlu, A. (1998). Mimari analiz için temel tasarım öğe ve ilkelerinin kullanımı ile oluşturulan estetik ağırlıklı bir yöntem araştırması (Yayın no. 78167) [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi].

Artun, A. (2009). Geometrik modernlik: Bauhaus enternasyonali ve Türkiye’de sanat. A. Artun, & E. Aliçavuşoğlu (Eds.), Bauhaus: Modernleşmenin tasarımı (s. 183-199). İletişim Yayınları.

Atalayer, F., Üstün, B. (2000). Temel tasarım eğitim ve öğretimi. Mimarlık Dergisi, (293), 51-52.

Buran, A. (2021). Nitel araştırmada veri toplama. F. N. Seggie, & Y. Bayyurt (Eds.), Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (s. 43-58). Anı Yayıncılık.

Ching, F. (2011). İç mekan tasarımı. Yem Yayınevi.

Civcir, E. (2015). Temel tasarım ve tasarım ilkeleri. Akademisyen Kitabevi.

Denel, B. (1970). Tasarım üzerine bir deneme. Yükselen Matbaacılık.

Eroğlu, E., Aksu, A. (2019). Çağdaş mimarlıkta ‘tekrar’ üzerine bir değerlendirme. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (22), 91-101. https://doi.org/10.17484/yedi.536102

Ertok Atmaca, A. (2014). Temel tasarım. Nobel Akademik Yayıncılık.

Güngör, H. (2005). Görsel sanatlar ve mimarlık için temel tasar (Cilt Genişletilmiş 3.baskı). Eren Ofset Matbaası.

Groat, L., & Wang, D. (2013). Architectural research methods. Wiley.

Hasırcı, Z., Coşkun Onan, B. (2020). Anasanat atölye seçimleri ve tutumlar bağlamında temel tasarım dersini değerlendirmek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 101-122. https://doi.org/10.7822/omuefd.638705

Hasgül , E., Birer, E. (2019). Temel tasarım eğitiminde Bauhaus Okulunun mekan üretimine etkisi. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 12(23), 26-42. https://doi.org/10.21602/sduarte.538954

Hasol, D. (2010). Ansiklopedik mimarlık sözlüğü. YEM Yayınevi.

Kılıç, S., Arabacığlu, B. C. (2021). Lisans düzeyinde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen çalıştay: Temel tasarım dersinde örüntüye dayalı parametrik model kullanımı. Modular Journal, 4(2), 131-151.

Kuljici, F. (2019). Modern mimarlık konut yapılarında iç mekân tasarımı ve kompozisyon ögelerinin kullanımının karşılaştırmalı bir okuması (Yayın no.561527) [Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi].

Lloyd Jones, P. (1969). The failure of basic design. Leonardo, 2, 155-160.

Özel, E., Sağsöz, A. (2021). Geleneksel konutların sürdürülebilir tasarım bağlamında temel tasarım ilkeleri ile incelenmesi: Kaleiçi/Antalya örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 14(78), 162-175.

Sarıoğlu Erdoğdu, G. (2016). Temel tasarım eğitimi: Bir ders planı örneği. Planlama, 26(1), 7-19. https://doi.org/10.5505/planlama.2016.52714

Sawyer, K. (2017). Teaching creativity in art and design studio classes: A systematic literature review. Educational Research Review, 22(2017), 99-113. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.07.002

Seggie, F. N., Akbulut Yıldırmış, M. (2021). Nitel araştırmaların desenlenmesi. F. N. Seggie, & Y. Bayyurt (Eds.), Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (s. 23-35). Anı Yayıncılık.

Seggie, F. N., Bayyurt, Y. (2021). Nitel araştırma yöntemi. F. N. Seggie, & Y. Bayyurt (Eds.), Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (s. 11-23). Anı Yayıncılık.

Seylan, A. (2005). Temel tasarım. İletişim Yayınları.

Sezer, Ö. (2019). Bauhaus'un modern mimari kültürünün yayılmasındaki rolü. Mimarist, 2, 48-55.

Şahin, S. T. (2022). 1930-1980 yılları arasında üretilen Gaziantep modern mimarlık yapılarının cephe ve kütle özelliklerinin incelenmesi (Yayın no. 721150) [Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi].

Downloads

Published

2023-06-01