Semiotic analysis of mosque typology: Case of the Grand National Assembly (TBMM) Mosque

Authors

Keywords:

Mosque interior, Modern mosques, TBMM Mosque, Semiotics

Abstract

Mosques are religious structures that hold significant importance in the daily lives of Muslim societies, shaping the social way of life by influencing it. There have been modifications to the structures in terms of technology, social life, and culture since the acceptance of Islam. The typology of mosques we are accustomed to today is based on conventional forms that have been kneaded through various cultural and religious stages, formed by our traditions and social lives. Although limited in number, there are also modern adaptations. The study’s objective is to use semiotic analysis to read the modern mosque typologies in the context of structure, interior space, and equipment and to discover the semantic relationships in the mosque. The TBMM Mosque was selected as a case of the research in terms of its interior elements. The architectural shell and the worship space have been analyzed as a whole in terms of both Islamic philosophy and the reflection of this philosophy on mosques. Document analysis and participant observation were used as data collection in the case study on the TBMM Mosque, and semiotic analysis was used to assess the data. In this context, traditional mosque structures were examined, and the role of semiotics in architecture was explored. In light of the information given and the observations made, the case was analyzed using the semiotics method. The intended outcome is to draw attention to the functional and semantic contributions of the modern adaptation examined and to demonstrate that the architecture can be read. This study tries to understand whether the semantic and religious infrastructure that takes place in the traditional mosque typology is included in modern mosque adaptations.

References

Aga Khan Development Network. (t.y.). Mosque of the Grand National Assembly. Web Archive. https://the.akdn/en/how-we-work/our-agencies/aga-khan-trust-culture/akaa/mosque-grand-national-assembly (17.04.2024).

Akçal, A. H. (2002). Y. Müh. Mimar Behruz Çinici yapıtlarının analizi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].

Alpak, E. M., Tarakçı, E., & Düzenli, T. (2018). Oturma donatısı tasarımı: Pragmatik, sentaktik ve semantik işlevler. E. Arslan, F. Curaoğlu (Ed.), 5.Uluslararası Mobilya Kongresi (s.50-57). Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yayınları.

Ataş, S. (2008). İç mimarlık ve çevre tasarımında, geleneksel mimarinin çağdaş yansımaları “Bodrum konutları üzerine göstergebilimsel bir inceleme” [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi].

Aydın, D., Büyükşahin Sıramkaya, S. (2017). Son dönem Konya camilerinde biçimsel arayışın analizi. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12(24), 67- 84.

Babbie, E. (2013). Social research counts, international edition. Wadsworth Cengage Learning.

Balta, S. (2023). Tarihsel çevre peyzajlarında dini yapı tipolojilerinin incelenmesi: Ani Harabeleri, Kars örneği. Akdeniz University Journal of the Faculty of Architecture, 2(2), 178-209.

Can, Y., Yılmaz, M. (2008). Müslümanların fethedilen topraklarda mevcut gayri İslam mabetlere yaklaşımı. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8(3), 27-52.

Cansever, T. (2010). Mimar Sinan. Klasik Yayınları.

Cansever, T. (2012). Kubbeyi yere koymamak (5.Baskı). Timaş Yayınları.

Civelek, M., Türkay, O. (2020). Göstergebilimin kuramsal açıdan incelenmesine yönelik bir araştırma. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 4(3), 771-784. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.683974

Eco, U. (2019). Mimarlık göstergebilimi. Daimon Yayınları.

Ekici, İ. (2021). Mimarlık göstergebilimi. Dil Araştırmaları, 15(29), 245-248.

Fan, J. P. (2006). Charles Morris’s semiotic model and analytical studies of visual and verbal representations in technical communication. Journal of Technical Writing and Communication, 36(2), 121–139. https://doi.org/10.2190/B8XB-VY4R-R792-DQJG

Fidan, A. (2016). Dinselliğin mekânına dönüş: Postmodern dönemde cami mimarisi ve toplum (dini antropolojik bir analiz). A. Yılmaz, F. Narmanlı, M. Fatsa (Ed.), Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu (s.205-213). Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yayınları.

Güçlü, İ. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri teknik- yaklaşım- uygulama (1. Basım.). Nobel Yayın.

Gündüz Küskü, S. (2014). Osmanlı Beyliği mimarisinde Anadolu Selçuklu geleneği. Türk Tarih Kurumu.

Güneş, A. (2013). Bir eserin mimarisini göstergebilimsel bir yaklaşımla okuma ya da mimari göstergebilim: Divriği Ulucamii ve Darüşşifası. Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 3(2), 74-86.

Karakoca, E. (2017). İstanbul’daki çağdaş camilerin mekan kuruluşları açısından incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi].

Kişmiroğlu, E., Anıktar, S. (2023). Comparative analysis of the visual images of traditional mosques over modern mosques. Bartın University International Journal of Natural and Applied Science, 6(1), 83-98. https://doi.org/10.55930/jonas.1254503

Kuban, D. (2016). Osmanlı mimarisi (2. Baskı). YEM Yayın.

Kuran, A. (2012). Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de mimarlık. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Morris, C. (1938). Foundations of the theory of signs. O. Neurath, R. Carnap, C.W. Morris (Ed.), International encyclopedia of unified science, I(2), 1-59). The University of Chicago Press.

Morris, C. W. (1939). Esthetics and the theory of signs. The Journal of Unified Science (Erkenntnis), 8(1), 131-150. https://www.jstor.org/stable/20010422

Okuyucu, Ş. E. (2018). Avlunun göstergebilimsel yöntemle analizi; Denizli Erbakır Fen Lisesi Avlusu. Online Journal of Art and Design, 6(3), 37-60.

Özçakı, M. (2018). Yorumlanan cami mimarisi. Ulakbilge, 6(23), 459-483. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-06-23-04

Özkafa, F. (2018, Ekim). Üsküdar’daki Osmanlı camilerinde dekoratif ve estetik problemler. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu X içinde (s. 307-333), İstanbul.

Parsa, S., Parsa A.F. (2014). Göstergebilim çözümlemeleri (4. Baskı). Ege Üniversitesi Basımevi.

Read, H. (2018). Sanat ve toplum. Hayalperest Yayınevi.

Rochberg-Halton, E., McMurtrey, K. (1983). The foundations of modern semiotic: Charles Peirce and Charles Morris. American Journal of Semiotics, 2(1-2), 129-156. https://philpapers.org/archive/ROCTFO-2.pdf

Sebeok, T.A. (2001). Signs: an introduction to semiotics (2. Baskı). University of Toronto Press.

TRT2. (2019, 27 Mart). Can Çinici | Aykut Köksal ile mimarlık söyleşileri | 2. Bölüm [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WIc6gy2_c_g&t=1s

Turani, A. (2000). Dünya sanat tarihi (8. Basım). Remzi Kitabevi.

Yazar, T., Geçen, F. (2019). Göstergebilim ve anlam olgusu: Düşünceyi görselleştiren Selçuk Demirel’in Metis defterlerine yaptığı resimlere anlam olgusu penceresinden bakış. 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design (s.208-214). SETSCI. https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.053

Downloads

Published

2024-06-01