Evaluation of functional change in the scope of reuse of historical buildings: The example of Historical Bitlis Town Hall

Authors

Keywords:

Historical Bitlis Town Hall, Refunction, Historical building

Abstract

Historical buildings, which have become dysfunctional over time as they are inadequate to meet the changing needs of the age, are kept alive by re-functioning within the scope of conservation methods. The research aims to contribute to re-evaluating the Historical Bitlis Town Hall which has an important value with its historical identity and local architectural features, and its transfer to the future. The building was used for different purposes in short periods, including Water and Bus Management, Art Center, Police and Traffic Directorate. In its last state, it was determined that it was named Historical Bitlis Büryan Hall and was re-functioned far from its original identity. In this regard, the functional changes were examined chronologically by scanning the archives within the framework of national and international conservation criteria and using the participant observation method of the structure. Descriptive analysis was conducted to find in line with qualitative research methods. In conclusion, during the functionalization process, the importance of adopting a respectful and harmonious approach in function selection has been revealed in order to keep the historical architectural texture and the meaning it creates in urban memory alive without losing it.

References

Ahunbay, Z. (2009). Tarihî çevre koruma ve restorasyon. Yem Yayınevi.

Altınoluk, Ü. (1998). Binaların yeniden kullanımı. Yem Yayınevi.

Bahar, Z. & Kurak Açıcı, F. (2021). Tarihî yapıların yeniden işlevlendirilmesi: Kayseri Lisesi. Artium, 9(2), 68-78. https://doi.org/10.51664/artium.880347

Başgül, M. & İlerisoy, Z. Y. (2021). Yeniden işlevlendirme kapsamında tarihî yapı örneği; Kırşehir Cacabey Cami analizi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 163-182. https://doi.org/10.31592/aeusbed.803056

Biber, K. & İslamoğlu, Ö. (2023). Tarihî yapıların yeniden kullanımı: Nemlizade Konağı. Artium, 11(1), 33-42. https://doi.org/10.51664/artium.1177332

Douglas, J. (2006). Building adaptation. Routledge.

Güçlü, İ. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri teknik-yaklaşım-uygulama. Nika Yayınevi.

Işık, E., Öztürk, G., & Velioğlu, E. (2016). Bitlis ilinde bulunan tarihî bir yığma yapının deprem güvenliğinin belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 59-64. https://doi.org/10.17798/beufen.10922

Karakul, Ö. (2009). Değişim, süreklilik, uyum üçgeninde tarihî çevrede yeni yapı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya Dergisi, 14, 50-57.

Kolay, E. (2018). Osmanlı yerel yönetim sisteminin mimari alana yansıması: Tanzimat’tan Cumhuriyet'e belediye binaları [Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi].

Kuban, D. (1969). Modern restorasyon ilkeleri üzerine yorumlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Vakıflar Dergisi, 196(8), 341-356.

Kutlu, İ., & Ergün, R. (2021). Tarihî yapılarda yeniden işlevlendirme süreçlerine sistematik bir yaklaşım; Atik Valide Külliyesi örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (25), 172-184. https://doi.org/10.31590/ejosat.889402

Okur, A. (2018, Temmuz 13). Bitlis Belediyesi'nin tarihî binası restore edildi. Arkeolojik Haber. https://www.arkeolojikhaber.com/haber-bitlis-belediyesinin-tarihi-binasi-restore-edildi-14502/ (11.10.2023).

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Pehlivan, G. F. (2018). Anıtsal Türk mimarlık örneklerinden Deveci Han’ın yeniden işlevlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (43), 537-559. https://doi.org/10.21563/sutad.510719

Süphanoğlu, Y. B., & Başok, G. Ç. (2021). Bölüm 10, Anadolu’daki beş belediye binası üzerine bir değerlendirme. Mimarlık Bilimlerinde Araştırma ve Uygulamalar-I, 249-271.

Toptaş, R. (2022). Bitlis Dârülmualîmin Mektebi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 233-253. https://doi.org/10.47130/bitlissos.1115405

Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. TDK Yayınları.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS). (t.y.). Amsterdam Bildirgesi, 1975. ICOMOS. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0458320001536681780.pdf (20.10.2023).

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS). (t.y.). Carta Del Restauro, 1932. ICOMOS. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0660878001536681682.pdf (10.20.2023).

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS). (t.y.). Geleneksel Mimari miras Tüzüğü, 1999. ICOMOS. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0464062001536913566.pdf (10.20.2023).

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS). (t.y.). Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, 2013. ICOMOS. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0784192001542192602.pdf (10.20.2023).

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS). (t.y.). Venedik Tüzüğü, 1964. ICOMOS. http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf (10.20.2023).

Yavaşcan, E. E. (2021). Tarihi çevrede tasarım: Yeni yapı ve yeniden işlevlendirme üzerine atölye eğitimi. Modular Journal, 4(1), 1-15.

Downloads

Published

2024-06-01