The contribution of mono printing to free and creative learning as an eclectic learning discipline: A case study

Authors

Keywords:

Creativity, Education, Art Education, Monoprint

Abstract

In this research, the contribution of the monoprinting technique, in which the printing and painting disciplines are blended together, with its eclectic structure, on to the development of students in the context of free and creative learning was investigated. Since a depth, intensity and subjectivity based application process has been carried out in the research, the instrumental case study, which is one of the qualitative research types, has been applied. The study was planned and implemented for twelve weeks in order to have an effective experience and examination process. With its experimental and eclectic structure, the monoprint technique offers students an artistic experience, in which they are able to let their knowledge and experience freely. Obtaining, structuring and transferring the knowledge to the next learning processes by developing it each time through a new functionality, is one of the main elements that require creative thinking in monoprint. During the application of monoprint applications, students face various problems related to color knowledge, use of paint, semantic and plastic integrity of the composition elements and they develop new learning strategies. In case of correct and effective orientation during this free learning process, the pictorial and technical experience gained in each print exhibits a continuos progress until it reaches a certain personal style. The necessity of revealing the relationship between experiential phenomena during the application process, triggers creative thinking. Each creative action in the printing process, evolves and develops itself by forming a dialectical unity with the following process of experience. Considering the findings obtained; it is possible to state that the monoprint technique has a significant contribution both on the creativity of students and, plastic and aesthetic perceptions. The fact that needs special attention in this research; the monoprint technique has provided students with artistic consistency and critical perspective that can be reflected in all learning practices in terms of creating new areas of thinking, multi-thinking skills, and subjectivating technical knowledge.

References

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Aktif öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları.

Artut, K. (2001). Sanat ve eğitim kuram ve yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Ayan, H. M. (2012). Yaratıcı düşünme ya da düşünememe. Kar-Yazın-Sanat-Kültür Dergisi, 38, 28-29.

Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Siyasal Yayıncılık.

Çeliköz, N. (2017). Okul öncesi dönem 5-6 yaş çocukların yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. Yıldız Journal of Educational Research, 2(1), 1-25.

Dinçer, D. (2019). Carl R. Rogers ve öğrenme özgürlüğü: Etkili bir öğrenme ortamının mimarı olarak öğretmen ve öğretmen tutumları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(4), 2341-2358.

Kaygın, B., Çetinkaya, Ç. (2015). Yaratıcılığın değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar. Üstün Zekâlılar ve Yaratıcılık Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-11. https://doi.org/10.18200/Jgedc.2015210883

Kömürcü, İ. (2019). Yaratıcılık bağlamında sanatçı adaylarının eleştirel düşünme becerileri. MANAS Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 1659-1676.

Subaşı M., Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.

Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme ve öğrenme ortamının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.

Özmusul, M. (2012). Öğretmen eğitiminde yaratıcılık ve inovasyon. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 731-746.

Saban, A. (2004). Çoklu zekâ teorisi ve eğitim. (4. Basım). Nobel Yayıncılık.

San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren bir disiplin: eğitsel yaratıcı drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7, 148-160.

Silverman, D. (2013). Doing qualitative research. A Practical Handbook.

Soylu, H. (2004). Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar: Keşif yoluyla öğrenme. Nobel Yayıncılık.

Şişman, M. (2006). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi Yayıncılık.

Ünver, E. (2016). Neden ve nasıl sanat eğitimi. İdil Dergisi, 5(23), 865-878.

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Walcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis and interpretation. SAGE Publications.

Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS (Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi), 15(25), 3874-3915. https://doi.org/10.26466/opus.662721

Downloads

Published

2021-06-15